ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146  Welcom to Border Patrol Police Company 146 bpp146.bpp.police.go.th

ผู้เข้าเยี่ยมเว็บ
AmazingCounters.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Royal Development Projects

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
บก.ตำรวจทางหลวง
บก.ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ตม.
บช.ปส.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข

 

 

 

facebook ร้อย ตชด.146

 

[ หน้าหลัก ] [ ประวัติหน่วย ] [ ผู้บังคับบัญชา ] [ หน่วยงานหลัก บช.ตชด. ] [ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ] [ ดาวน์โหลด ]

"จักทนทรหด กว่าจะหมดลมหายใจ หากกรรมจำบรรลัย ขอตายกอดบาทยุคล""Shall endure grueling than be out of breath. If karma remember Brrlai Let's embrace Batiucl "

ปฏิบัติภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

เมื่อ 8 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมประชุมเวทีประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ที่ ทำการ อบต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมีนายเสนาะ โตทอง นายก อบต.คลองวาฬ เป็นประธาน

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 เข้าร่วมประชุมระดับผู้บริหารผ่านวีดีโอทางไกลกับผู้บังคับบัญชาระดับ บก.ตชด.ภาค1และระดับ กก.ฯ เพื่อรับนโยบายและประสาน การปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา

ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊กต่อ

ระเบียบ/คำสั่ง

คลิ๊กต่อ

การจัดซื้อจัดจ้าง

คลิ๊กต่อ

 

ประชาสัมพันธ ์

าวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดระเบียบการ/ปฏิทินเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่าย..คลิ๊กที่นี่

เมื่อ 4-5 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.มชส. ฯ สนับสนุนโรงเรียนวราวัฒน์วิทยา และโรงเรียนอุดมศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ร้อย ตชด.146 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จำนวน 206 คน คณะครูผู้ควบคุม 31 คน  โดยจัดกิจกรรมตามขบวนการลูกเสือ - กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมนันทนาการ การชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชาวค่าย และการประกอบอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมการไต่หน้าผา

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

 

 

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อ 7 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146
มอบ หมายให้ ร.ต.ท.ชนก ทองวงศ์ษา ตร.จุดตรวจ
หนองมะค่า พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่วมกับ นาย อดุลย์
พุฒใหญ่ ผู้ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชรบ)
ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่แยกป้อมยามทาง เข้าหมู่บ้าน
บ.ทุ่งพุฒิ ม.11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
เพื่อรักษาความปลอดในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน

เมื่อ 061030 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจน ถาวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.146  พร้อม ขตร.ร้อยตชด.146และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดหนองขาม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ5 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชนก ทองวงศ์ษา ตร.จุดตรวจหนองมะค่า พร้อมพวกรวม 2 นายร่วมประชุมหมู่บ้านที่ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองมะค่า(จักรบน)ม.5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ 5 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้มอบ หมายให้ มว.ตชด.1463 จัดกพ.3นาย โดยมี จ.ส.ต.เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ เป็น หน.ชุด ได้ร่วมประชุมหมู่บ้าน ที่ศาลาเอนก ประสงค์ บ.ทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เวิน ไชยอาษา ผบ.มว.ตชด.1461 เป็นผู้แทน?เข้าร่วม?ประชุม เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ณ ห้องประชุม รร.วาฎิกา แอ?เนเจอร์ รีสอร์ต บ่อนอก อ.เมือง จว.ประจวบฯโดยมี 1. นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่า จ.อุทัยธานี ประธาน?เครือข่ายฯเป็นประธาน

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชนก ทองวงศ์ษา ตร.จุดตรวจหนองมะค่า พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์ บ.ทุ่งพุฒิ ม.11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ปข.

เมื่อ 3 พ.ย. 59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลังพล ร่วมตั้งจุดตรวจจุด สกัดการกระทำผิดกฎหมาย  มี ด.ต.พรศักดิ์ พานตรี เป็น หน.ชุด ร่วมกับ จ.ส.อ.นเรศ แย้มสำราญ หน.ชุด ฉก.จงอางศึก, ตร.สภ.คลองวาฬ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดการกระทำผิดกฎหมาย บริเวณถนน ทางหลวงชนบท บ.หนองหิน-บ.ด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 3 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมาย ห้ ร.ต.ท.ชนก ทองวงศ์ษา ตร.จุดตรวจหนอง มะค่าพร้อมพวกรวม 2 นาย ร่วมกับ น.ส.ขนบกร กายล้อมเพชร พยาบาลเวชปฏิบัติ รพ.ทับสะแก,น.ส.ชุติมา สายทองอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ.หนองหอย  เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง บ.เขาปอ ม.7และบ.ตะแบกโพรง ม.8  ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ 30 ต.ค.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบ หมายให้ ร.ต.อ.เวิน  ไชยอาษา ผบ.มว.ตชด.1461 พร้อมกำลังพล ชุดปฏิบัติหน้าที่คฝ.สสน.บช.ตชด.ในการปฏิบัติหน้าที่ ี่อำนวยความ สะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ที่เดินทางมาร่วม แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

เมื่อ 3 พ.ย.59 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให ้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.146 ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย โดย ได้ทำการกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำไม่ ให้ไหลเข้าบริเวณบ้านประชาชนที่ ม.2 บ.หนองหูช้าง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ปข.

กิจกรรมจักรยาน ร้อย ตชด.146 คลิ๊กที่นี่

พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 และ ร.ต.อ.เจน ถาวร รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อมด้วย ทีมจักรยาน "bpp146สิงขร" จัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์สู่อาเซียน บริเวณเส้นทางจุดตรวจช่องทางสิงขร(ด่านสิงขร) ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เกี่ยวกับด่านสิงขร
จุดตรวจจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร กองร้อยตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่146 CHEKPOINT B0RDER PATROL POLICE 146