หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแด

พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉิลมฉัตร
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนภาค๑

พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ
ผู้กำกับการคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนที่๑๔

    พ.ต.ท.ธีพล ภู่เนติ        
ผู้บังคับกองร้อย ตชด.๑๔๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๕
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๗
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้เยี่ยมชมเว็บ AmazingCounters.com  

 

 
ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ27มี.ค.61ร.ต.อ.เจน ถาวร รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้เข้า ร่วมประ ชุมการจัดระเบียบร้านค้าและสินค้าณ ห้องประชุม ประสานงานการค้าชาย แดนไทย-เมียนมาร์ ด่านสิงขรโดยมี นาย ชัยวุฒิ คุณาธิ  มาพันธ์ ปลัดอำ เภอหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นประธานพร้อมมี หน.ส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยว ข้องเข้า ร่วมประชุมร่วมกัน

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วม ประชุมกอง อำนวยการ ปฎิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) โดยการประชุมทาง ไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากกองบัญชาการกองทัพ ไทย ไปยัง ส่วนราชการตาม สายงาน กอ.นชท. ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น สามศาลากลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียร สมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ 27 พ.ค.61  พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ  ผบ.ร้อย ตชด.146  ได้ สั่งการให้ ร.ต.อ.อุทิศ  บุญประภา ร้อยเวรฯ เรียกแถวข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.146 ที่เข้าร่วมโครง การจิตอาสาที่ คลองทับสะแก(วัดเขาบ้านกลาง) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจความพร้อมกำลังพลก่อนออกเดินทางและได้ กำชับเรื่องการแต่งกาย ทรงผม การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา เสร็จสิ้นเมื่อ 27 พ.ค.61

เมื่อ 25 พ.ค.61 พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ชุดปฏิบัติงาน โครงการสร้างจิตสำนึก ฯ มว.มชส.ฯ 146 โดยมี ด.ต.คำฟอง พันธ์สว่าง หน.ชุด พร้อมพวก รวม 5 นาย ร่วมกับประชาชนบ้านตะแบกโพรง   ม.8 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ ทำการพัฒนาสภาพ แวดล้อม ของชุมชน โดยการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณ สองข้างถนน ของหมู่บ้าน  เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

เมื่อ 26 มี.ค.61 ร.ต.อ.เจน ถาวร รอง ผบ.ร้อย ฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต.มนตรี แคภูเขียว หัวหน้าชุด พร้อมด้วย ด.ต. ประสาน คิดประเสริฐ และ ส.ต.ต.รัตนา กรณ์ มาคะมาส วิทยากร มว.มชส.ฯ รวม 3 นายให้การสนับสนุนที่ ทำการปกครอง จังหวัดประจวบ ฯ (กลุ่มงานความ มั่นคง) ดำเนินการอบรมประชาชนโครงการเสริมสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ ระดับหมู่บ้าน รุ่นที่ 1/7 บ้านสายเพชร หมู่ 9 ต. ทองมงคล อ.บาง สะพาน จ.ประจวบ ฯ โดยได้บรรยายให้ ความรู้ การเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์  การเมือง การปกครองของไทย บทบาท หน้า ที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา การค้ามนุษย์ การดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน และ กิจกรรมนันทนาการ / กลุ่ม สัมพันธ์  โดยมี นาย สมฤทธิ์ คำเคลื่อน เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ  จังหวัด ประจวบ ฯ เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 4  มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต. ประสาน คิดประเสริฐ ขตร.มว.มชส.ฯ ร่วม ประชุมกับประชาชน บ้าน ทุ่งพุฒิ หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยประชา สัมพันธ์โครง การสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันฯและแจ้งการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ที่วัด ทุ่งพุฒิ ใน ห้วงวันที่ 16-19 ก.ค.61

 เมื่อ 260800 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมาย ให้  ด.ต.ประสาน คิดประเสริฐ หน.ชุด พร้อมด้วย ด.ต. มนตรี แคภูเขียว ด.ต.ณรงค์ พวงเพ็ญ และ ส.ต.ต.รัตนากรณ์ มา คะมาส วิทยากร มว.มชส. ร้อย ตชด.146 ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.147 ให้การ สสน.ที่ทำการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(กลุ่ม งานความ มั่นคง) ดำเนินการอบรม ประชาชน โครงการ เสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ระดับหมู่บ้าน ประจำปี งบ ประมาณ 2561 รุ่นที่ 1/3 ที่บ้านไร่บน หมู่ 6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท.กมน ทัต ยุทธนาฤทธิไกร ผบ.มว.ตชด.1463 พร้อมพวกรวม 3นาย ได้ร่วมกับหัวหน้า ส่วน ราชการท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้านย่านซื่อทำการประชุมหมู่บ้าน และร่วมรับ ฟังเวทีขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ บ.ย่านซื่อ หมู่12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 282030 มี.ค.61 ร.ต.อ.เจน ถาวร รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้มอบ หมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลัง 4 นาย โดย มี ด.ต.พรชัย คำมีแก่น รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.1464 เป็น หน.ชุด ทำการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดใน พื้นที่รับผิดชอบตามชายแดนผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด กฎหมายแต่อย่างใด

เมื่อ 28 มี.ค.61 มว.ตชด.1462 ได้รับคำสั่งจาก ร.ต.อ.เจน  ถาวร รองฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.146 ให้จัดกำลัง 6 นาย โดยมี  ด.ต.สุ พจน์  คำสาร รองฯ รรท. ผบ.มว.ตชด.1462 เป็น หน.ชุด ร่วมกับ จนท.ทหารชุด ฉก.จง อางศึก และ ตร.สภ.คลองวาฬ ทำการตั้งจุด ตรวจจุดสกัด(จุดตรวจร่วม ประชารัฐบ้าน ด่านสิงขร)ที่ บริเวณถนน ทางหลวงชนบทบ้านหนองหิน-บ้านด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ. เมือง จ.ประจวบฯ ต่อมาเมื่อเวลา12.30 น. ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้อง หา 3 ราย ประกอบด้วย 1.นาย พลังเกียรติ์ กัน ธาทิพย์ อายุ 39  ปี โดย กล่าวหาว่า มีความผิดฐาน ช่วยเหลือซ่อนเร้น หรือ ช่วยด้วย ประการใดๆให้ บุคคลต่างที่หลบหนีเข้ามาและพักอาศัยในราชอา ณาจักรโดนผิดกฎหมาย ให้พ้นการจับกุม 2.นาย ดีฮา โมไม่มีนามสกุล สัญชาติพม่า อายุ20ปี และ นายกู ตูไม่มี นามสกุล สัญชาติพม่า อายุ 20 ปีโดยกล่าวหาว่ามีความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักและ อาศัยอยู่ ในราชอาณาจักรไทย โดยผิดกฎ หมาย จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน สภ. คลองวาฬ เพื่อดำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป   

เมื่อ27 มี.ค. 61  ร.ต.อ.เจน ถาวร รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่ง การให้ จนท.ชปข.3 ร้อย ตชด.146 ร่วมกับ ตร.สภ.คลองวาฬและ จนท.ตม.จังหวัด ประจวบฯ,จนท.ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ทำการจับกุมตัว 1.นายโย ไม่ทราบนามสกุล อายุ 26 สัญชาติ เมียนมา พร้อมด้วย ของกลางยาเสพติด ให้โทษประเภท5(กระท่อม ผงบด)จำนวน 2 กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ 78 กิโลกรัมและรถ จยย.ยีห้อฮอนด้าเวฟ110 สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กยษ 170 ประจวบฯ,รถ จยย ยี่ห้อสปาคสีแดง หมายเลขทะเบียน 495 กรุงเทพมหา นคร โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท5( กระท่อมผงบด)ไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม ช่องทางธรรมชาติ พุน้ำหยด ม.6 ต.คลองวาฬ อ. เมือง จ.ประจวบฯได้ร่วมกันนำผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง พงส. สภ.คลองวาฬเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เมื่อ 25มี.ค.61 ร.ต.อ.เจน ถาวร รองรรท.ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1463 จัดกำลังพล 5 นาย โดยมี ด.ต.บุญ น้อม เคนทรภักดิ์เป็น หน.ชุด ได้ร่วมกับ ร.ท.พีระพงศ์ เพียงพันธ์ ผบ.ส่วน ลว.ฉก.จงอางศึก ,นายสุวรรณ์ วงค์นะรัตน์ จนท.อช.กุย บุรี พร้อมพวก ได้ทำการออก ลาดตระ เวนพิสูจน์ทราบช่องทาง ธรรมชาติ ที่ ช่องทางชุมนุมมะละกอ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ. ประจวบฯ เพื่อควบคุมภูมิประเทศและเส้นทางเพื่อป้องกันการรุก ล้ำอธิปไตยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ตามแนวชายแดน, ป้องกันปราบปรามการกระทำ ความผิดกฎหมาย

เมื่อ 4 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้  ร.ต.ต.ชัยยะ  สิทธิจันทร์  ผบ.มว.ตชด.1462  ตรวจความพร้อมกำลังพล ที่จะเดินทาง ไปปฏิบัติภารกิจ รักษา ความปลอดภัย คณะรัฐมนตรี ที่เดิน ทางมาประชุม ครม.อย่าง เป็นทางการ นอก สถานที่  ครั้งที่ 2/2561  ณ  โรงแรมดุสิตธานี อ. ชะอำ จว.เพชรบุรี

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท. วรพล พงศกรมงคล ผบ.มว.ตชด.1464 พร้อม พวกรวม 2 นาย ร่วมกับ ร.ท. พีระพงษ์ เพียงพันธ์ ผบ.ส่วน ลว.ฉก. จงอางศึก พร้อมพวกรวม 4 นาย,เจ้า พนัก านตำรวจตรวจคนเข้า เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมทำการ จับ กุมผู้กระทำความผิด จำนวน 15 คน ที่ จุดผ่อน ปรนพิเศษด่านสิงขร บ. ไร่ เครา คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยแจ้งข้อ กล่าวหา มี ความ ผิดฐาน”เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ใน ราชอาณาจักร โดย ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวเดิน ทางเข้ามาในหรือออก ไปนอก ราชอา ณาจักรไม่ผ่านตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ” นำส่ง พงส.สภ. คลองวาฬ เพื่อดำเนินคดี ต่อไป

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้ มอบหมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลังพลรวม 4 นาย โดยมี ด.ต. พรศักดิ์ พานตรี เป็นหัว หน้าชุด ได้ร่วมกับ จนท.ทหาร ชุดฉก. จงอางศึก, จนท.ตม.ด่านสิงขร ร่วมกัน ทำการตรวจสอบบุคคล บัตรประจำตัว และเอกสารการขออนุญาตผ่านแดน ของประชาชน ชาวเมียนมา ที่ เดินทางเข้ามาพัก ค้างคืนบริเวณตลาดคนสอง แผ่นดินด่านสิงขร (โซนพม่า) เพื่อเฝ้าสิ่งของที่นำมาค้า ขายให้กับ นักท่อง เที่ยว ที่ ตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมา บ.ไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว. ตชด.1464 จัดกำลังพล รวม 3 นาย โดยมี ด.ต. ชัยเสน่ห์ มีบำรุง เป็นหัวหน้า ชุด ออก เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ. หนองไม้แก่น ม.7 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว. ตชด.1463  จัดกำลังพล 4 นายโดยมี จ.ส.ต.เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ เป็นหน.ชุด ออกเยี่ยมเยี่ยนประชาชน ที่ บ.ย่านซื่อ หมู่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

 

 

 
งานด้านสนับสนุน

เมื่อ 28 มี.ค.61  ร.ต.อ.เจน  ถาวร รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมาย ให้  ร.ต.ท.กมนทัต ยุทธนาฤทธิไกร  ผบ.มว.ตชด.1463 ทำการตรวจ ความ พร้อมและชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกำลังพลชุดจิตอาสา “เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ กทม.

 

งานช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

กิจกรรม

 

 

ที่ตั้งหน่วย.. 702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร 032810552

[email protected]